Điều khoản và điều kiện sử dụng

Mặc dù có thể bạn không thích những điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây, tuy nhiên hãy biết về nó để làm đúng theo quy định.

Điều khoản và điều khiện sử dụng

Bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website đều phải để lại nguồn từ chính trang đó, bảo đảm bản quyền khi giới thiệu.

Khi quảng bá thương hiệu của tạp chí, hãy liên hệ với chúng tôi để được sự đồng ý, nếu không bạn sẽ phải chịu trách nhiệm khi chúng tôi phát hiện.

Chúng tôi có thể thay đổi điều khoản bất cứ lúc nào, sao cho phù hợp với đúng yêu cầu của hiện tại.